top of page

De Brusselse Burgerassemblee, wat is dat?

IMG_5513.jpg

De Brusselse Burgerassemblee is de eerste Brusselse politieke instelling die volledig bestaat uit burgers, uitgeloot uit de Brusselse bevolking.

De Brusselse Burgerassemblee, wat is dat?

De Assemblee is bedoeld om parallel aan het Brussels Parlement te bestaan, en tegelijkertijd meer representatief te zijn voor de diversiteit van mensen en meningen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan. In een parallel bestaan ​​met het Parlement kunnen deze twee kamers wetten voorstellen, de regering ondervragen en het werk van de andere kamer valideren.

Binnen de Assemblee kunnen burgers delibereren over onderwerpen die onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest vallen, zoals milieu, ruimtelijke ordening, huisvesting, energie of werkgelegenheid. De Assemblee is dan ook een kans voor burgers om hun stem te laten horen en een plek te krijgen in de besluitvorming in hun eigen regio.

 

Aangezien de uitgelote burgers niet worden beperkt door partijlijnen of de komende verkiezingen, staat de Assemblee een echte uitwisseling van ideeën en beslissingen toe in het algemeen belang en op de lange termijn, wat zal leiden tot een meer rechtvaardig politiek systeem.

De Assemblee en Agora

Momenteel heeft de Assemblee nog geen juridische structuur, maar ze heeft de ambitie te worden geïnstitutionaliseerd zoals hierboven beschreven.

 

De BBA is opgericht en wordt momenteel georganiseerd door Agora , een politieke burgerbeweging die een vorm van democratie bij loting voorsteld. Meer in het bijzonder heeft ze tot doel de oprichting en het bevorderen van de institutionalisering van een deliberatieve Burgerassemblee via loting en met wetgevende macht.

In haar oprichtingstekst beschrijft Agora in meer detail de redenering die leidde tot dit idee van de Brusselse Burgerassemblee.

De Assemblee en Parlement

Zolang de Assemblee geen officiële instelling is, hebben haar besluiten geen juridische waarde op zich. Agora stelde daarom een tijdelijke aanpak voor die het al mogelijk maakte om het concept van de Burgerassemblee te lanceren.

Agora besliste om zich kandidaat te stellen voor de regionale verkiezingen van 2019, met de belofte de Assemblee zelf te organiseren en de voorstellen van de Brusselse Burgerassemblee door te geven via een woordvoerder van het Brussels Parlement .

Bij de verkiezingen won Agora een zetel in het Parlement via verkozene Pepijn Kennis. De Assemblee werd aldus gelanceerd en haar beslissingen worden in het Brussels Parlement gebracht door deze woordvoerder. De verkozene verdedigt de meningen en beslissingen van de Assemblee in het parlement en stemt alleen volgens de beslissingen die door de Assemblee zijn genomen (of over thema's die verband houden met burgerparticipatie)!

Door de Vergadering op deze manier te organiseren, wordt het mogelijk om te leren over burgerparticipatie, de implementatie en de methodologie ervan, om het grote publiek en de politici te inspireren, en vooral om nu al een directe stem te geven aan de Brusselaars in het Parlement.

Represent_whitebackground_small.png

Verloop van de Assemblee

Elk semester word er een Assemblee-cyclus georganiseerd, die zich uitspreekt over Brusselse thema's op een proactive of reactive manier (zie hieronder).

 

De uitgelote burgers die deel uitmaken van de Assemblee - ' assemblisten ' genoemd - worden voorgesteld om deel te nemen aan twee opeenvolgende cycli en hebben aldus een ​​mandaat van één jaar. Na elk semester wordt de helft van de Assemblee vernieuwd. Op deze manier wordt een continuïteit en kennisoverdracht in de Assemblee verzekerd.

De eerste twee cycli van de Assemblee vonden plaats tijdens de COVID-19-pandemie en hadden een aangepast verloop, aantal leden van de Assemblee en de duur van hun mandaat.

Proactieve en reactieve cycli

Een cyclus van de Brusselse Burgerassemblee kan proactief of reactief zijn.

We spreken van een proactieve cyclus wanneer haar leden voorstellen formuleren over een bepaald onderwerp. Zo onderzocht de eerste Assemblee het onderwerp huisvesting en deed ze haar aanbevelingen in de vorm van een Burgerresolutie.

Tijdens een proactieve cyclus heeft de Assemblee een zesdaagse agenda verspreid over een semester. De assemblisten komen meer te weten over hun onderwerp door vragen te stellen aan experten, stellen ideeën voor en delibereren er samen over om uiteindelijk tot een eindproduct te komen dat kan gaan van een tekst met voorstellen tot een waar ordonnantie- of resolutievoorstel.

We spreken over een reactieve cyclus wanneer ze reageert op politieke actualiteit, dat wil zeggen op de voorstellen die besproken worden in de commissies van het Brusselse Parlement.

Tijdens een reactieve cyclus heeft de Assemblee een strakkere agenda, gezien de snelheid waarmee voorstellen doorgaans worden behandeld in parlementaire commissies (vaak slechts een maand of twee tussen hun introductie en de stemming in commissie en plenaire vergadering). Er wordt daarom een aangepaste agenda voorgesteld die de Assemblee in staat stelt snel op deze voorstellen te reageren, met inachtneming van haar doelstellingen van inclusiviteit en overleg.

IMG_5320.jpg

Inclusieve voorzieningen

Er zijn verschillende regelingen getroffen om te zorgen voor een geïnformeerd en evenwichtig debat waaraan elke burger effectief kan deelnemen.

  • Professionele facilitatoren leiden het debat on goede banen om een ​​gelijk recht van spreken mogelijk te maken en het ontstaan ​​van dominantie-mechanismen te vermijden.

  • De Assemblee verwelkomt experten, uitgekozen om de aspecten van de behandelde onderwerpen te verduidelijken.

  • De positionering van de Assemblee wordt bepaald door middel van gemeenschappelijke keuzemethoden, zoals een meerderheidsoordeel en 'beheer met instemming'/'management by consent'.

  • De assembleedagen worden over het algemeen op zaterdagen gehouden.

  • Assemblisten ontvangen een kleine vergoeding per dag in de Assemblee (ongeveer 40 € per dag).

  • Er is kinderopvang voorzien.

DSCN0362.JPG

Samenstelling en representativiteit

Elke persoon met stemrecht op gewestelijk of gemeentelijk niveau in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan mogelijk worden geloot.

Samenstelling van de Assemblee :

  • De Assemblee zal samengesteld zijn uit ongeveer 50 % personen die zich identificeren als vrouw en 50% personen die zich identificeren als man **

  • De Assemblee zal de verschillende leeftijdsgroepen weerspiegelen (33% 18-34 jaar; 37% 35-54 jaar en 30% 55 jaar en ouder)

  • De Assemblee zal de verschillende opleidingsniveaus van de Brusselaars weerspiegelen. (37% lager secundair of minder; 27% hoger secundair; 36% hogere studies.

** De demografische enquêtes voor het Brussels Gewest in 2018 schatten een verdeling van 48,8% mannen en 51,2% vrouwen. Concreet zou dit neerkomen op 43 tot 44 mannen en 45 tot 46 vrouwen. Om echter flexibiliteit in de samenstelling van de assemblee mogelijk te maken en om mensen die niet tot een van beide categorieën behoren de mogelijkheid te bieden aan de vergadering deel te nemen, stellen wij voor om de aanwezigheid van ten minste 40 mannelijke en 40 vrouwelijke leden te waarborgen en te streven naar een gelijke verdeling.

composition-assemblee-FR-BW.png
bottom of page